Contact

Chongqing Fengyu Electric Equipment Co., Ltd 。
Tel: 86-23-6520 3951                     
Fax: 86-23-6520 3951
E-mail: fengyu@fengyugroup.com
Address:  Han Gu industrail town, Jiu Longpo District, P.R. China